Biokemian opiskelu koostuu sekä luennoista että laboratorioharjoituksista. Käytäntö korostuu voimakkaasti opinnoissa.

Biokemian lisäksi opiskelijan on suoritettava kemian ja biologian kursseja, jotka toimivat perustana biokemialle. Pakolliset englannin ja ruotsin (“virkamiesruotsi”) kurssit on integroitu biokemian kursseihin ja sisältö räätälöity biokemian opiskelijoita motivoivaksi.

Pakollisten kurssien lisäksi tutkinnossa on tilaa vaihtoehtoisille ja vapaasti valittaville kursseille (myös muilta laitoksilta ja toisista tiedekunnista tai toisista yliopistoista), joilla opiskelija voi suunnata osaamistaan kiinnostuksen mukaan.

Teoriakursseilla ovat käytössä useat erilaiset opetustavat: perinteisiä luentoja, ryhmä- tai kirjallisia töitä, esitelmiä, keskusteluryhmiä ja ongelmalähtöistä opetusta.

Opetuksessa sovelletaan laajasti jatkuvan arvostelun periaatetta, jossa lopputentti on vain yksi, mutta ei kaikkea ratkaiseva, osa kurssin kokonaisarvostelua. Joillain kursseilla perinteinen tentti on korvattu esitelmällä.

Laboratoriokursseilla sovelletaan teoriakurssien asioita käytännössä. Harjoitustöissä monet eri työskentelytavat tulevat tutuiksi. Niissä mm. eristetään solun DNA:ta, käytetään radioaktiivisia merkkiaineita, kasvatetaan bakteereita sekä käytetään biolaskentaa.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta kouluttaa kansainvälisen tason ammattitaitoisia biokemistejä tutkimustyöhön ja antaa opiskelijalle sellaisia tietoja ja taitoja, että hän saa hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen biotieteiden alalla.

Kolmantena vuonna tehdään kandityö, joka koostuu kirjallisesta osuudesta ja popularisoidusta työstä. Popularisoitu työ on kansantajuinen esitys omasta aiheesta ja sen voi suorittaa monella tapaa esim. posterin, lehtiartikkelin taikka esitelmän muodossa.

Opiskelujen loppuvaiheessa tehtävä erikoistyö on kuuden kuukauden mittainen itsenäinen tutkimustyö kokeneemman tutkijan ohjauksessa. Erikoistyön voi tehdä laitoksen tutkimusryhmässä, bioteollisuudessa tai vaikka ulkomailla.

Erikoistyön tuloksista kirjoitetaan tyypillisesti 40-50 sivuinen pro gradu -tutkielma.

Lue lisää: https://www.oulu.fi/fi/hae/kandidaattiohjelmat/biokemia