Biokemian opiskelu koostuu sekä luennoista että laboratorioharjoituksista.
Käytäntö korostuu voimakkaasti opinnoissa.

Biokemian lisäksi opiskelijan on suoritettava kemian ja biologian
kursseja, jotka toimivat perustana biokemialle. Pakolliset englannin
ja ruotsin (“virkamiesruotsi”) kurssit on integroitu biokemian
kursseihin ja sisältö räätälöity biokemian opiskelijoita motivoivaksi.

Pakollisten kurssien lisäksi tutkinnossa on tilaa vaihtoehtoisille ja
vapaasti valittaville kursseille (myös muilta laitoksilta ja toisista
tiedekunnista tai toisista yliopistoista), joilla opiskelija voi
suunnata osaamistaan kiinnostuksen mukaan.

Teoriakursseilla ovat käytössä useat erilaiset opetustavat:
perinteisiä luentoja, ryhmä- tai kirjallisia töitä, esitelmiä,
keskusteluryhmiä ja ongelmalähtöistä opetusta.

Opetuksessa sovelletaan laajasti jatkuvan arvostelun periaatetta,
jossa lopputentti on vain yksi, mutta ei kaikkea ratkaiseva, osa
kurssin kokonaisarvostelua. Joillain kursseilla perinteinen tentti on
korvattu esitelmällä.

Laboratoriokursseilla sovelletaan teoriakurssien asioita käytännössä.
Harjoitustöissä monet eri työskentelytavat tulevat tutuiksi. Niissä
mm. eristetään solun DNA:ta, käytetään radioaktiivisia merkkiaineita,
kasvatetaan bakteereita sekä käytetään biolaskentaa.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta kouluttaa kansainvälisen
tason ammattitaitoisia biokemistejä tutkimustyöhön ja antaa opiskelijalle
sellaisia tietoja ja taitoja, että hän saa hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen
biotieteiden alalla.

Kolmantena vuonna tehdään kandityö, joka koostuu kirjallisesta
osuudesta ja popularisoidusta työstä. Popularisoitu työ on
kansantajuinen esitys omasta aiheesta ja sen voi suorittaa monella
tapaa esim. posterin, lehtiartikkelin taikka esitelmän muodossa.

Opiskelujen loppuvaiheessa tehtävä erikoistyö on kuuden kuukauden
mittainen itsenäinen tutkimustyö kokeneemman tutkijan ohjauksessa.
Erikoistyön voi tehdä laitoksen tutkimusryhmässä, bioteollisuudessa
tai vaikka ulkomailla.

Erikoistyön tuloksista kirjoitetaan tyypillisesti 40-50 sivuinen pro
gradu -tutkielma.

Lue lisää: https://www.oulu.fi/fi/hae/kandidaattiohjelmat/biokemia